χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Άνοιξη σπειρών συμπίεσης
Ελικοειδής Torsion άνοιξη
Πολυ άνοιξη κυμάτων
Σπειροειδής Torsion άνοιξη
Επίπεδη άνοιξη συμπίεσης
Πλυντήριο ανοίξεων κυμάτων
Άνοιξη Circlip
Μέρη σφράγισης μετάλλων
Στάτης στροφέων
Ειδικές ανοίξεις
Κωνική άνοιξη συμπίεσης
Ανοίξεις σπειρών επέκτασης